Pravilnik o radu Upravnog odbora

#pravilnik#upravni odbor

Admin 01.10.2004.

PRAVILNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

 

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se utvrđuju način rada Upravnog odbora HDOD-a, postupak donošenja akata, prava i dužnosti članova Upravnog odbora i druga pitanja u svezi sa radom Upravnog odbora (u daljnjem tekstu UO)

 

Članak 2.

Sastav i poslovi UO HDOD-a su određeni Pravilnikom o radu stručnog društva HLZ. Predsjednik društva može svojom pisanom odlukom, ovlasti za obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga rada, prenijeti na UO.

 

Članak 3.

Predsjednik društva priprema, saziva i vodi sjednice UO. Sjednice se održavaju u pravilu jednom u dva mjeseca, uz prethodni dogovor sa članovima UO o terminu i mjestu održavanja

 

Članak 4.

Članovi UO obično na sjednici dobivaju materijale i zapisnik sa posljednje sjednice ukoliko spornost razmatranih pitanja ne zahtjeva raniju dostavu svih materijala. Članovi UO dostavljaju materijale o kojima bi željeli da se na odboru raspravlja najmanje 48 sati ranije sa relevantnim činjenicama i analizama potrebnim za donošenje odluke.

 

Članak 5.

Predsjednik može pozvati na UO pojedine članove društva ili druge osobe radi iznošenja stručnog mišljenja o određenim pitanjima iz dnevnog reda ukoliko to problematika zahtjeva.

 

Članak 6.

Predsjednik društva otvara, vodi i zaključuje sjednicu te brine o njenom tijeku i pridržavanju dnevnog reda. Na sjednici se može usvojiti dopuna dnevnog reda ali samo za činjenice od velike važnosti koje su nastale nakon obavijesti o sazivanju sjednice. Članovi UO glasovanjem odlučuju dali se dnevni red dopunjuje ili ne, nakon izlaganja predlagatelja.

 

Članak 7.

Nakon otvaranja sjednice i prihvaćanja zapisnika sa posljednje sjednice predsjednik društva podnosi kratko izvješće o radu u proteklom razdoblju od prijašnje sjednice i o novostima u svezi društva. Zatim se raspravlja o točkama dnevnog reda, na taj način da ih predsjednik ili predlagač iznosi i da se zatim članovi UO javljaju, u slučaju potrebe komentiranja, za diskusiju koja ne može biti duža od 3 minute, a kod replike do 1 minute. Isti član se može javiti za ponovnu diskusiju tek kad svi članovi završe sa svojim diskusijama. Kod potrebe donošenja odluka svi članovi glasuju i odluka se prihvaća kad je donesena većinom prisutnih članova.

     

Članak 8.

Predsjednik društva može tijekom sjednice zahtijevati dodatno pojedinačno izjašnjavanje o pojedinom pitanju o kojem se raspravlja. Kad prosudi da je sadržaj dovoljno raspravljen, predlaže da se rasprava zaključi i na temelju rasprave formulira prijedlog zaključka o kojem se glasuje. Izglasani zaključak i odluka postaju time punovažni i ne mogu se više na istoj sjednici mijenjati.

 

Članak 9.

Odluke UO sastavlja tajnik na temelju zapisnika ,a potpisuje predsjednik društva, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik ili tajnik, ako je predsjedavao cijeloj ili dijelu sjednice.

 

Članak 10.

O svakoj sjednici tajnik ili drugi na sjednici određeni član, vodi zapisnik, za čiju urednost i vjerodostojnost je odgovoran. Zapisnik mora sadržavati: redni broj sjednice, mjesto i datum održavanja, vrijeme početka i završetka, popis nazočnih, rezultate glasovanja i prijedloge i odluke u svezi svake točke dnevnog reda. U prilogu moraju biti svi materijali o kojima se na sjednici raspravljalo.

 

Članak 11.

Zapisnik sa sjednice se mora izraditi u roku od osam dana od zaključenja sjednice i odložiti u arhivu sa odlukama UO. Potpisani zapisnik se više ne smije ispravljati, mijenjati ili nadopunjavati.

 

Članak 12.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se postupkom po kojem je donesen i sam Pravilnik.

 

Čakovec, 2004.
 Predsjednik HDOD-HLZ
Prim.mr.sc. Bruno Mazzi, dr.med.