Pravilnik o radu Društva

#pravilnik

Admin 04.10.2007.

Na temelju članka 35. Statuta Hrvatskoga liječničkog zbora, Skupština Hrvatskog društva Obiteljskih doktora Hrvatskog liječničkog zbora na sjednici održanoj 4. listopada 2007. u Rovinju donijela je usuglašen

 

PRAVILNIK O RADU HRVATSKOG DRUŠTVA OBITELJSKIH DOKTORA

 

I. Opće odredbe

Članak 1.

Hrvatsko društvo obiteljskih doktora je stručno društvo Hrvatskog liječničkog zbora koje članovi osnivaju radi stručnog i znanstvenog rada na području opće-obiteljske medicine.

Stručno društvo djeluje u skladu s ciljevima i zadacima Hrvatskoga liječničkog zbora (u daljnjem tekstu: HLZ-a).

 

Članak 2.

Stručno društvo ima naziv na hrvatskom jeziku:

HRVATSKO DRUŠTVO OBITELJSKIH DOKTORA - HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA

a na engleskom jeziku:

CROATIAN SOCIETY OF FAMILY PHYSICIANS - CROATIAN MEDICAL ASSOCIATION

 

Članak 3.

Skraćeni oblik naziva društva na hrvatskom i engleskom jeziku je:

HDOD-HLZ   i   CMA-CSOFP

 

Članak 4.

Sjedište Stručnoga društva je u Zagrebu, Šubićeva 9.

 

Članak 5.

Stručno društvo ima pečat četvrtastog oblika, sljedećeg sadržaja:

• u gornjem redu na hrvatskom jeziku:

HLZ - HRVATSKO DRUŠTVO OBITELJSKIH DOKTORA

• u sredini simbol društva

 

• U donjem redu na engleskom jeziku:

CMA - CROATIAN SOCIETY OF FAMILY PHYSICIANS

 

Članak 6.

 1. Rad HDOD-HLZ uređen je Statutom i drugim aktima HLZ-a te ovim Pravilnikom.
 2. Ako to zahtijevaju pravila međunarodnih udruga kojih je ovo Stručno društvo član, djelovanje Stručnoga društva uskladit će se s tim pravilima.
 3. HDOD-HLZ može biti član odgovarajućih međunarodnih asocijacija, kao predstavnik HLZ-a na području svoje djelatnosti.
 4. HDOD-HLZ upisano je u popis stručnih društava HLZ-a pod brojem 64.
 5. HDOD-HLZ prestaje postojati odlukom skupštine društva, zbog neaktivnosti duže od godine dana, ako ima manje od 10 članova i ako djeluje suprotno ciljevima i interesima HLZ-a.
 6. Odluku o prestanku postojanja stručnog društva donosi Skupština HLZ-a.

 

II. Zadaci

Članak 7.

Zadaci HDOD-HLZ-a su:

 1. Trajno stručno i znanstveno usavršavanje svojih članova organiziranjem stručnih i znanstvenih sastanaka, kongresa, seminara, predavanja i tečajeva, odnosno svih oblika trajnoga medicinskog usavršavanja,
 2. Suradnja sa stručnim znanstvenim i nastavnim organizacijama,
 3. Predstavljanje struke u tijelima HLZ-a,
 4. Suradnja s društvima i sekcijama HLZ-a na područjima od zajedničkog interesa,
 5. Predlaganje mjera za unapređenje i poboljšanje organizacije rada u stručnoj i znanstvenoj djelatnosti na području svoje struke,
 6. Suradnja sa srodnim stručnim i znanstvenim društvima drugih zemalja,
 7. Predstavljanje nacionalnih interesa svoje struke u odgovarajućim međunarodnim društvima,
 8. Unapređivanje zdravstvene kulture stanovništva,
 9. Njegovanje i razvijanje načela povezanosti i medicinske etike među svojim članovima,
 10. Praćenje i nadziranje provođenja mjera zdravstvene zaštite bolesnika,
 11. Davanje stručnih mišljenja i ekspertiza,
 12. Predlaganje znanstvenih projekata.

     

III. Članstvo

Članak 8.

 1. Članstvo u Stručnom društvu može biti redovno, pridruženo i začasno.
 2. Redovnim članom može postati liječnik član HLZ-a.
 3. Pridruženi članovi mogu biti visokoobrazovani stručnjaci drugih struka i znanstveni djelatnici koji nisu liječnici, a djeluju na području djelovanja društva, u zdravstvenoj djelatnosti ili su znanstvenici iz područja medicine.
 4. Pridruženi članovi imaju sva prava i dužnosti, ali ne mogu biti birani u upravna tijela društva, ogranaka ili sekcija.
 5. Začasnim članom društva može postati zdravstveni i znanstveni djelatnik, građanin Republike Hrvatske ili stranac koji je zaslužan za razvoj znanstvene misli i stručne djelatnosti iz područja djelovanja Društva.
 6. Redovne i pridružene članove izabire Upravni odbor društva, a začasne Skupština stručnoga društva na prijedlog Upravnog odbora i Povjerenstva za odličja HLZ-a.

 

Članak 9.

Članstvo u HDOD-HLZ prestaje:

 1. Istupanjem iz članstva po vlastitoj želji ili smrću,
 2. Prestankom plaćanja članarine i prestankom članstva u HLZ-u,
 3. Neplaćanjem članarine Društvu najmanje tijekom jedne godine, a nakon pismene opomene.
 4. Visinu članarine u društvu određuje Skupština društva na prijedlog Upravnog odbora.    

 

Članak 10.

Prava i dužnosti članova su:

 1. Pridržavati se načela medicinske etike i deontologije te svojim postupcima i radom ne narušavati ugled HDOD-a, HLZ-a i liječničkog poziva,
 2. Razvijati i usavršavati svoje znanje,
 3. Objavljivati svoje stručne i znanstvene radove u publikacijama HDOD-a i HLZ-a,
 4. Birati i biti biran u tijela društva,
 5. Davati prijedloge i primjedbe na rad društva i njegovih tijela,
 6. Podnositi žalbe i prigovore u slučajevima predviđenima ovim Pravilnikom i Statutom HLZa,
 7. Pravo je članova da HDOD štiti njihov moralni ugled i materijalni položaj,
 8. Svi članovi osim začasnih su dužni redovito plaćati članarinu HDOD-a i HLZ-a,
 9. Članovi imaju pravo koristiti olakšice na skupovima u organizaciji HDOD-a ili HLZ-a,
 10. Imaju pravo učlanjivati se u druga stručna društva u zemlji i inozemstvu sa svim pravima i dužnostima koje iz toga proizlaze.

 

IV. Tijela društva

Članak 11.

Tijela HDOD-HLZ su:

 1. Skupština,
 2. Upravni odbor,
 3. Predsjednik,
 4. Dopredsjednik,
 5. Tajnik,
 6. Rizničar,
 7. Ogranci,
 8. Sekcije,
 9. Povjerenstva ili radne grupe.

 

Skupština

Članak 12.

 1. Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
 2. Izborna skupština društva održava se obvezno svake četvrte godine uoči Izborne Skupštine HLZ-a.
 3. Skupštinu saziva predsjednik HDOD-HLZ na temelju odluke Upravnog odbora.
 4. Upravni odbor donosi odluku o sazivanju Skupštine na vlastitu inicijativu ili ako to zatraži najmanje 20% članova ili najmanje dva ogranka Stručnog društva ili Glavni odbor HLZ-a.
 5. Odluku o sazivanju Skupštine Upravni odbor mora donijeti najkasnije trideset dana nakon prijema pismenog zahtjeva.
 6. Predsjednik društva mora dostaviti pozive za Skupštinu najmanje 15 dana prije održavanja.
 7. Skupština se saziva i vodi prema Pravilniku o radu Skupštine HDOD-HLZ.

 

Članak 13.

 1. Skupštinu društva čine svi njegovi članovi.
 2. Ako društvo ima više od 100 članova, Skupštinu čine izaslanici.
 3. Broj izaslanika Skupštine utvrđuje Upravni odbor stručnoga društva tako da jedan izaslanik dolazi na svakih 10-50 članova izabranih po teritorijalnoj i proporcionalnoj zastupljenosti i brojnosti članstva.
 4. Broj izaslanika ne može biti manji od 20.
 5. Skupština donosi pravovaljane odluke ako joj prisustvuje natpolovična većina ukupnoga broja izaslanika.
 6. Mandat izaslanika traje 4 godine, a broj se može dopunjavati ili umanjivati razmjerno broju članstva u toj godini, prema odluci Upravnog odbora.

 

Članak 14.

 1. Prijedlog za osnivačku i obnoviteljsku skupštinu, Glavnom odboru HLZ daje Inicijativni odbor.
 2. Inicijativni odbor sačinjava najmanje deset potpisnika, članova HLZ, budućih članova društva koji Glavnom odboru HLZ predlažu program rada društva i Pravilnik o radu društva.
 3. Osnivačku ili obnoviteljsku skupštinu društva sazivaju članovi Inicijativnog odbora uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora HLZ-a.

 

Članak 15.

Skupština HDOD-HLZ obavlja sljedeće poslove:

 1. Donosi Pravilnik o radu društva,
 2. Bira i razrješava Upravni odbor,
 3. Bira predsjednika i dopredsjednika društva,
 4. Odlučuje o osnivanju ogranaka i sekcija društva,
 5. Donosi planove i program rada društva,
 6. Donosi financijske planove društva,
 7. Odlučuje o izvješćima Upravnog odbora i ostalih tijela društva,
 8. Raspravlja i odlučuje i o svim ostalim pitanjima koja su stavljena na dnevni red u okvirima svoje ovlasti prema Statutu HLZ-a i ovom Pravilniku,
 9. Izabire začasne članove društva,
 10. Na prijedlog Upravnog odbora odlučuje o prestanku članstva u društvu.

 

Upravni odbor

Članak 16.

Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

 1. Izvršava odluke Skupštine,
 2. Organizira svekoliki rad na provođenju zadataka društva iz članka 7. ovog Pravilnika,
 3. Odlučuje o primitku redovnih i pridruženih članova društva, osniva svoja povjerenstva, odnosno radne grupe i imenuje njihove članove,
 4. Imenuje izaslanike u druga stručna društva HLZ-a s mandatom do prve Skupštine,
 5. Imenuje izaslanike u Stručni savjet HLZ-a u skladu s člankom 30. Statuta HLZ-a,
 6. Predlaže kandidate za dodjelu odličja HDOD-a i HLZ-a,
 7. Predlaže kandidate za izbor u članstvo Akademije medicinskih znanosti Hrvatske,
 8. Vodi administrativno i financijsko poslovanje društva,
 9. Podnosi izvješće o radu Skupštini društva i tijelima HLZ-a,
 10. Angažira se u stjecanju materijalnih sredstava za rad društva,
 11. Djeluje i odlučuje i o ostalim pitanjima iz područja svojih nadležnosti u okvirima dobivenih ovlaštenja od Skupštine društva, odredbi ovoga Pravilnika i Statuta HLZ-a.

 

Članak 17.

 1. Upravni odbor ima najmanje 5 članova.
 2. U Upravni se odbor mogu kooptirati i drugi članovi društva, ali njihov ukupni broj mora biti manji od broja izabranih članova društva. Po funkciji su članovi Upravnog odbora i predsjednici ogranaka i sekcija, ako ih društvo ima i dok postoje, kao i predsjednik društva iz prethodnog mandata.
 3. Upravni odbor radi na sjednicama.
 4. Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi predsjednik HDOD-HLZ.
 5. Upravni odbor čine: predsjednik, dopredsjednik i drugi članovi izabrani tajnim glasovanjem na zasjedanju Skupštine društva.
 6. Upravni odbor medu svojim članovima izabire drugog dopredsjednika i rizničara, a tajnika imenuje na prijedlog predsjednika iz ukupnoga članstva.
 7. Kandidate za članove Upravnog odbora predlažu članovi društva između sebe, a postupak kandidiranja za predsjednika i dopredsjednika društva počinje mjesec dana prije Skupštine, s obvezom dostavljanja programa za naredno razdoblje Upravnom odboru, kako bi se o njemu moglo raspraviti i preporučiti ga Skupštini društva.
 8. Mandat članova Upravnog odbora, predsjednika, dopredsjednika i rizničara društva traje četiri godine ili do izbora na izbornoj Skupštini društva.
 9. Stručno društvo HLZ-a, koje počinje s radom u vremenu između dviju izbornih Skupština HLZ-a, bira svoja tijela kojima mandat traje do prve izborne Skupštine HLZ-a.
 10. Predsjednik, prvi dopredsjednik ili član Upravnog odbora može biti biran najviše dva puta uzastopce, osim ako se za to odluči dvotrećinska većina delegata Skupštine HDOD-HLZ.

 

Predsjednik društva

Članak 18.

 1. Predsjednik društva zastupa i predstavlja HDOD-HLZ.
 2. Predsjednik društva je odgovoran za zakonitost rada društva, a za svoj rad odgovara Skupštini društva i predsjedniku HLZ-a.
 3. Predsjednik društva obavlja sljedeće poslove:
  • Saziva sjednice Upravnog odbora,
  • Organizira i vodi stručni i znanstveni rad društva,
  • Brine se o izvršavanju odluka Skupštine,
  • Zajedno s tajnikom potpisuje dokumentaciju društva,
  • Obvezan je najmanje jednom godišnje do 31. siječnja tekuće godine, za prethodnu godinu podnijeti pisano izvješće o cjelokupnom aktivnom radu i poslovanju društva na zasjedanju Skupštine i predsjedniku HLZ-a.
 4. U slučaju spriječenosti predsjednika zamjenjuje ga prvi dopredsjednik društva, a u slučaju njegove spriječenosti, drugi dopredsjednik.

 

Tajnik

Članak 19.

 1. Tajnik društva vodi tajništvo, a posebno obavlja sljedeće poslove:
  • Brine se za uredno poslovanje administracije,
  • Čuva arhivu,
  • Sastavlja tajnički izvještaj za Skupštinu društva,
  • Uz predsjednika, potpisuje dokumentaciju,
  • Brine se o sjednicama Upravnog odbora,
  • Sakuplja i sređuje izvješća ogranaka,
  • Obavlja i druge dužnost koje mu povjeravaju predsjednik i Upravni odbor.
 2. U slučajevima spriječenosti, tajnika zamjenjuje član Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik društva.
 3. Nakon isteka mandata tajnik je dužan obaviti primopredaju pisane dokumentacije i svekolike korespondencije kojom raspolaže novoimenovanom tajniku ili predsjedniku društva, ako tajnik nije imenovan.

 

Rizničar

Članak 20.

 1. Rizničar obavlja sljedeće poslove:
  • Rukovodi financijskim poslovanjem,
  • Brine se za naplatu članarine,
  • Brine se za vođenje financijske dokumentacije,
  • Podnosi Skupštini društva izvješće o financijskom poslovanju,
  • Izrađuje prijedlog financijskoga plana.

 

Ogranci društva

Članak 21.

 1. Ogranak je stručno tijelo kojeg osniva društvo na vlastitu inicijativu ili na prijedlog podružnice HLZ-a.
 2. Uvjet za osnivanje ogranka je da okuplja najmanje 20 članova društva.
 3. Ogranak osniva Upravni odbor HDOD-HLZ.
 4. Ogranak nosi naziv društva, naziv ogranka i naziv mjesta u kojem je sjedište ogranka.
 5. Radom ogranka upravlja Upravni odbor od najmanje tri člana koje biraju članovi ogranka, a predsjednik je po funkciji član Upravnog odbora HDOD-HLZ.
 6. Mandat Upravnog odbora ogranka traje četiri godine.
 7. Članovi Upravnog odbora ogranka biraju između sebe predsjednika, tajnika i rizničara.
 8. Rad ogranka reguliran je odredbama ovoga Pravilnika, Pravilnikom o radu Podružnice koja predlaže njegovo osnivanje i Statutom HLZ-a.

 

Sekcije društva

Članak 22.

 1. Sekcije društva se mogu osnovati za pojedino područje znanstvenog i stručnog djelovanja iz djelokruga društva.
 2. Sekcije se osnivaju na prijedlog najmanje 10 članova društva i HLZ-a.
 3. O osnivanju sekcije odlučuju Upravni odbor i Skupština društva.
 4. Sekcija nosi naziv HDOD-HLZ s podnazivom sekcije.
 5. Radom sekcije upravlja Upravni odbor od najmanje tri člana, koje biraju članovi sekcije.
 6. Članovi Upravnog odbora sekcije biraju između sebe predsjednika, tajnika i rizničara.
 7. Mandat članova Upravnog odbora sekcije traje četiri godine, odnosno do izborne skupštine društva, a vezan je uz mandat članova Skupštine društva.
 8. Rad sekcije je reguliran odredbama ovoga Pravilnika, Pravilnika o radu Podružnice i Statutom HLZ-a.

 

Povjerenstva i radne grupe

Članak 23.

 1. U svrhu uspješnijeg i pravodobnog razmatranja pitanja iz djelatnosti društva, Upravni odbor društva može osnovati odgovarajuća povjerenstva i radne grupe.
 2. Povjerenstva i radne grupe podnose mišljenja i prijedloge Upravnom odboru društva.
 3. Povjerenstva i radne grupe sastoje se od najmanje tri člana.
 4. Povjerenstva i radne grupe mogu biti stalne ili privremene, posebno osnovane za rješavanje pojedinog pitanja.
 5. Trajanje mandata članova povjerenstava i radnih grupa određuje Upravni odbor društva.
 6. Predsjednika povjerenstva ili radne grupe bira Upravni odbor društva na prijedlog predsjednika društva.

 

Prestanak rada društva

Članak 24.

 1. Društvo prestaje postojati u sljedećim slučajevima:
  • kada to odluči dvotrećinska većina izaslanika Skupštine HDOD-HLZ,
  • ako u članstvu društva ostane manje od 10 članova HLZ-a,
  • odlukom Skupštine HLZ-a na prijedlog Glavnog odbora HLZ-a, ako su ispunjeni uvjeti iz točaka 2. i 4. članka 36. Statuta HLZ-a.
 2. Odluku o kriterijima za ocjenu aktivnosti društva donosi Glavni odbor HLZ-a.
 3. Imovinu kojom je raspolagalo društvo, do osnutka novoga društva, preuzima na čuvanje i upravljanje Glavni odbor HLZ-a.

    

Odličja društva

Članak 25.

 1. Na prijedlog Upravnog odbora, društvo može dodijeliti svoja odličja za zasluge u radu i povećanje aktivnosti društva u slijedećim slučajevima:
  • Za desetogodišnje članstvo i aktivan rad dodjeljuje se Zahvalnica,
  • Za zasluge na unapređenju stručnog rada dodjeljuje se Diploma,
  • Za desetogodišnji aktivni stručni, naučni i organizacijski rad dodjeljuje se Povelja.
 2. Za odličja HLZ-a, Upravni odbor društva predlaže pojedince Povjerenstvu za odličja HLZ-a, nakon ispunjavanja propisanog upitnika.

 

VI. Prijelazne odredbe

Članak 26.

 1. Ovaj Pravilnik donijela je Skupština HDOD-HLZ na svojoj sjednici 04.10.2007, a potvrdio ga je Glavni odbor HLZ-a na sjednici 22.01.2008.
 2. Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana donošenja.

 

Rovinj, 4. listopad 2007.
Reg.br.02-24/07
Predsjednik HDOD-HLZ
Prim.mr.sc. Bruno Mazzi, dr.med.